kabotáž

Text hesla

kabotáž [fr.] —

1. v lodnej doprave pravidelná plavba námorných lodí pri pobreží toho istého mora, medzi pevninou a priľahlými ostrovmi, ako aj medzi ostrovmi v súostroví. Rozlišuje sa malá kabotáž (medzi prístavmi toho istého štátu) a veľká kabotáž (medzi prístavmi viacerých štátov);

2. preprava tovaru alebo osôb na území daného štátu spoločnosťou sídliacou v inom štáte prostredníctvom cestnej, železničnej a leteckej dopravy, ako aj vnútrozemskej vodnej dopravy. Napr. v leteckej doprave môže lietadlo registrované v cudzom štáte prepravovať cestujúcich medzi letiskami domáceho štátu, v cestnej doprave sa dočasne prepravuje tovar z jedného miesta na druhé prepravcom sídliacim v inom štáte. Podmienky vykonávania kabotáže v rámci členských štátov Európskej únie upravujú príslušné nariadenia, napr. cestní dopravcovia sú oprávnení dočasne vykonávať kabotáž v inom členskom štáte na základe povolenia Európskeho spoločenstva na vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy.

Zverejnené v marci 2017.

Kabotáž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kabotaz