Kablo

Text hesla

Kablo — podnik na výrobu silových i oznamovacích káblov, vodičov, elektrotechnických izolantov, silových častí rozvodov a kondenzátorov a i. Založený 1895 Ottom Bondym (*1844, †1928) v Bratislave ako Továreň na káble, účastinná spoločnosť. Spočiatku vyrábala vodivý materiál, neskôr výrobky z gumy a rôzne druhy káblov. R. 1911 založila pobočný závod Gumon, 1918 kúpila továreň v Budapešti a 1928 vo Viedni, 1927 založila továrne v poľskom Krakove a českom Kolíne, 1935 pobočný závod v Topoľčanoch. Po znárodnení (1945) bolo súčasťou Kabla 33 závodov na území ČSR, ktoré sa po reorganizácii československého priemyslu v 60. – 70. rokoch 20. stor. postupne odčleňovali. R. 1952 sa odčlenilo Kablo, výskumný a vývojový závod, n. p. (dnes VUKI). R. 1964 sa začala výstavba závodu v Malackách, 1978 v Kráľovskom Chlmci. V povojnovom období sa v Kable vyrábali o. i. koaxiálne káble, celoplastové silové káble s izoláciou zo zosieteného polyetylénu (1970) a ďalšie špeciálne káble, ako aj páskové vysokofrekvenčné vodiče do počítačov (1976). Od 1981 bol podnik začlenený do Závodov silnoprúdovej elektrotechniky, koncern Praha (ZSE), a 1991 bol po osamostatnení pretransformovaný na Kablo Bratislava, spol. s r. o. R. 1992 do Kabla kapitálovo vstúpila spoločnosť Kabel- und Drahtwerke AG Baden z koncernu Siemens, 1998 sa stalo súčasťou koncernu Pirelli, od 2005 po predaji divízie káblov sa názov Kablo zmenil na Prysmian Kablo. R. 2006 bola na Slovensku výroba ukončená a výrobné linky presunuté do Maďarska a Rumunska. Na prelome rokov 2007 a 2008 boli v Bratislave zbúrané pôvodné, architektonicky cenné budovy Kabla (kotolňa, funkcionalistické administratívne budovy a výrobné haly) postavené podľa návrhov architekta Alexandra Feiglera (*1856, †1932).

Zverejnené v marci 2017.

Kablo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kablo