Kabát, Ladislav

Text hesla

Kabát, Ladislav, 13. 10. 1943 Kozárovce, okres Levice — slovenský ekonóm. R. 1967 – 70 pôsobil na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (dnes Ekonomická univerzita), 1970 – 96 na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita; 1990 – 96 rektor), 1996 – 2001 riaditeľ Štatistickej divízie FAO v Ríme, 2001 – 07 pôsobil na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (2002 – 06 dekan) a od 2007 na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (2007 – 12 dekan); 2000 profesor. Zaoberá sa príjmovou a sociálnou diferenciáciou v spoločnosti a problematikou chudoby a potravinovej nedostatočnosti v rozvojových krajinách. Autor vysokoškolskej učebnice Ekonomicko-matematické metódy (1988), spoluautor kapitoly v monografii Privatizácia, pozemková reforma a reštrukturalizácia poľnohospodárskych podnikov v str. a vých. Európe (Agricultural Privatization, Land Reform and Farm Restructuring in Central and Eastern Europe, 1997) a monografií Možnosti aplikácie bonitných a predikčných modelov v podnikateľskom prostredí SR (2011) a Podnikanie v nových ekonomických a sociálnych podmienkach (2011). Od 2008 člen expertnej skupiny Eurostatu, od 1990 Inštitútu pre operačný výskum a manažment (Institute for Operations Research and the Management Sciences, INFORMS) so sídlom v Hannoveri (USA), od 1996 Medzinárodného štatistického ústavu (ISI) v Haagu, od 1998 Americkej ekonomickej asociácie (AEA) v Nashville a iných medzinárodných organizácií.

Zverejnené v marci 2017.

Kabát, Ladislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kabat-ladislav