junkeri

Text hesla

junkeri [nem.] —

1. pôvodne synovia kniežat v Nemecku, neskôr všeobecne mladí šľachtici (zo starohornonemeckého juncherre, t. j. mladý pán), od polovice 19. stor. veľkí pozemkoví vlastníci (veľkostatkári) najmä z oblasti Pruska a Meklenburska, ktorí s využitím svojich ekonomických a politických pozícií vybudovali tzv. pruskú cestu vývoja kapitalizmu, čo poznamenalo zvláštny (junkerský) charakter nemeckého imperializmu. Junkeri, ktorých záujmy zastupoval Zväz poľnohospodárov (Bund der Landwirte, od 1921 Reichslandbund), zaujímali popredné miesta vo vláde, v štátnej správe, a najmä v nemeckej armáde. Boli stúpencami extrémneho konzervativizmu a militarizmu, po 1918 mali negatívny vzťah k Weimarskej republike, čo 1933 prispelo k prevzatiu moci A. Hitlerom;

2. v cárskej ruskej armáde: a) od 18. do polovice 19. stor. poddôstojníci šľachtického pôvodu v jazdectve a v streleckých i v karabinierskych plukoch pred povýšením na prvú dôstojnícku hodnosť; absolvovali prípravu v špeciálnych školách; b) od 1864 poslucháči vojenského učilišťa.

Zverejnené v novembri 2013.

Junkeri [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/junkeri