jednotkový transformačný úsek

Text hesla

jednotkový transformačný úsek — úsek v otvorenom koryte toku (prirodzenom alebo umelom), v ktorom existuje jednoznačná závislosť medzi prietokom v nižšie ležiacom profile toku a vodným stavom vo vyššie ležiacom profile. Dvojnásobok vzdialenosti profilov udáva dĺžku jednotkového transformačného úseku. Dĺžka jednotkového transformačného úseku závisí od morfologických a hydraulických vlastností koryta toku a zväčša sa dá predpokladať lineárny vzťah medzi prietokom a objemom vody v jednotkovom transformačnom úseku. Táto vlastnosť umožňuje rozdeliť ľubovoľný úsek toku na sériu N rovnakých jednotkových transformačných úsekov a použiť na výpočet transformácie vstupnej prietokovej vlny týmto úsekom toku numerickú schému postupnej transformácie vstupnej vlny sériou N lineárnych nádrží na výstup. Tento postup výpočtu sa označuje ako metóda jednotkového transformačného úseku. Pre svoju jednoduchosť a numerickú nenáročnosť sa metóda jednotkového transformačného úseku často používa na výpočet pohybu prietokových vĺn v sieti otvorených korýt.

Zverejnené v novembri 2013.

Jednotkový transformačný úsek [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jednotkovy-transformacny-usek