jazykový zemepis

Text hesla

jazykový zemepis, lingvistická geografia, geografická lingvistika — čiastková jazykovedná disciplína skúmajúca územné rozšírenie jednotlivých jazykových javov. Uplatňuje sa najmä v dialektológii. Rozšírenie fonetických, morfologických, slovotvorných alebo lexikálnych javov sa znázorňuje na mapách buď istými značkami (geografickými symbolmi) v miestach ich výskytu (vo väčšej oblasti iba vo zvolenej sieti bodov), alebo čiarami ohraničujúcimi výskyt príslušných javov (→ izoglosa). Súbory máp územne diferencovaných jazykových javov vytvárajú atlasy, a to v regionálnom, národnom (napr. Atlas slovenského jazyka, 4 zväzky, 1968 – 84) alebo v širšom rozsahu, napr. Celokarpatský dialektologický atlas (úvodný nečíslovaný zväzok 1987, doteraz 7 zväzkov, z toho 5. zväzok 1997 na Slovensku) a Slovanský jazykový atlas vo foneticko-gramatickej a lexikálno-slovotvornej sérii (v obidvoch sériách 1. zväzok 1988, doteraz 15 zväzkov., z toho 4. zv. lexikálno-slovotvornej série 2012 na Slovensku).

Text hesla

jazykový zemepis, lingvistická geografia, geografická lingvistika — čiastková jazykovedná disciplína skúmajúca územné rozšírenie jednotlivých jazykových javov. Uplatňuje sa najmä v dialektológii. Rozšírenie fonetických, morfologických, slovotvorných alebo lexikálnych javov sa znázorňuje na mapách buď istými značkami (geografickými symbolmi) v miestach ich výskytu (vo väčšej oblasti iba vo zvolenej sieti bodov), alebo čiarami ohraničujúcimi výskyt príslušných javov (→ izoglosa). Súbory máp územne diferencovaných jazykových javov vytvárajú atlasy, a to v regionálnom, národnom (napr. Atlas slovenského jazyka, 4 zväzky, 1968 – 84) alebo v širšom rozsahu, napr. Celokarpatský dialektologický atlas (úvodný nečíslovaný zväzok 1987, doteraz 7 zväzkov, z toho 5. zväzok 1997 na Slovensku) a Slovanský jazykový atlas vo foneticko-gramatickej a lexikálno-slovotvornej sérii (v obidvoch sériách 1. zväzok 1988, doteraz 15 zväzkov., z toho 4. zv. lexikálno-slovotvornej série 2012 na Slovensku).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jazykový zemepis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazykovy-zemepis