jazyková škola

Text hesla

jazyková škola

1. inštitúcia celoživotného záujmového vzdelávania poskytujúca verejnosti formou jazykových kurzov možnosť študovať cudzie jazyky a získať jazykové vzdelanie na úrovniach stanovených Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (angl. Common European Framework of Reference for Languages) vydaným 2001 Radou Európy. Referenčný rámec obsahuje šesť stupňov verbálnej, komunikačnej a kompetenčnej úrovne v danom cudzom jazyku: A1 a A2 (používateľ základov jazyka), B1 a B2 (samostatný používateľ jazyka), C1 a C2 (skúsený používateľ jazyka). Činnosť jazykovej školy na Slovensku v súčasnosti upravujú zákon o výchove a vzdelávaní (pre jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), zákon o celoživotnom vzdelávaní (pre akreditované kurzy) a živnostenský zákon. Kvalita a obsah neformálneho jazykového vzdelávania sú garantované štátom (v rozsahu zákona, podľa ktorého je jazyková škola zriadená). Jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR kontroluje školská inšpekcia a môžu mať oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky, na jazykové školy (na ich prácu a obsah štúdia) zriadené ako podnikateľské alebo neziskové subjekty nemá ministerstvo vplyv.

Jazykové školy na Slovensku boli zriaďované štátom, rôznymi inštitúciami (napr. cirkvami) a súkromnými osobami. Po 1918 organizovalo jazykové kurzy kresťanské združenie YMCA. Po 1945 sa záujmové štúdium cudzích jazykov začalo rozširovať, organizovali ho kultúrno-osvetové a kultúrno-výchovné zariadenia, významnú úlohu mali aj jazykové oddelenie Slovenského stenografického a jazykovedného ústavu v Bratislave (založený 1953) a jazykové kurzy v hospodárskych školách pre pracujúcich (1955 – 58). Do 1989 pôsobilo na Slovensku sedem štátnych jazykových škôl (v Bratislave, založená 1953; Žiline, 1963; Prešove, 1963; Poprade, 1965; Banskej Bystrici, 1976; Liptovskom Mikuláši, 1986; Nitre, 1988) a dve ľudové školy jazykov (v Košiciach, založená 1963; Trenčíne, 1965), ktoré okrem osvetových činností zabezpečovali záujmové vzdelávanie cudzích jazykov, vykonávanie štátnych jazykových skúšok a vydávanie rôznych všeobecných a špeciálnych osvedčení. Po 1989 sa rozšírila ponuka rôznych intenzívnych, polointenzívnych, akreditovaných i neakreditovaných jazykových kurzov končiacich sa štátnou jazykovou skúškou, zahraničným certifikátom alebo osvedčením. Najstaršou a v súčasnosti najväčšou jazykovou školou na Slovensku je Jazyková škola (2008 pretransformovaná zo Štátnej jazykovej školy založenej 1953) v Bratislave, ktorá poskytuje neformálne záujmové vzdelávanie v cudzích jazykoch vo všetkých stupňoch jazykového vzdelania. Každoročne ju navštevuje okolo 5-tis. poslucháčov, štátnu jazykovú skúšku vykonáva okolo tisíc kandidátov skúšky. V súčasnosti (2018) vyučuje anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky, dánsky, švédsky, ruský, slovenský (pre cudzincov), latinský, hebrejský, arabský, japonský, kórejský i čínsky jazyk a má oprávnenie vykonávať všetky druhy štátnych jazykových skúšok;

2. neoficiálny názov základnej alebo strednej školy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov alebo s dvojjazyčným vyučovaním zaradenej do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zverejnené v novembri 2013.

Jazyková škola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazykova-skola