jazyková chyba

Text hesla

jazyková chyba — podľa tradičnej jazykovedy individuálna odchýlka od všeobecne platnej, záväznej podoby používaných jazykových prostriedkov, t. j. od všeobecne platnej pravopisnej, výslovnostnej, tvaroslovnej a inej jazykovej normy (resp. kodifikácie), predstavujúca prekážku bezporuchovej komunikácie. Vyšší výskyt takejto odchýlky u vzdelaných používateľov jazyka sa však už niekedy nepovažuje za jazykovú chybu, pretože signalizuje posun v norme a prípadnú potrebu zmeny v kodifikácii; → jazyková kultúra.

Text hesla

jazyková chyba — podľa tradičnej jazykovedy individuálna odchýlka od všeobecne platnej, záväznej podoby používaných jazykových prostriedkov, t. j. od všeobecne platnej pravopisnej, výslovnostnej, tvaroslovnej a inej jazykovej normy (resp. kodifikácie), predstavujúca prekážku bezporuchovej komunikácie. Vyšší výskyt takejto odchýlky u vzdelaných používateľov jazyka sa však už niekedy nepovažuje za jazykovú chybu, pretože signalizuje posun v norme a prípadnú potrebu zmeny v kodifikácii; → jazyková kultúra.

Zverejnené v novembri 2013.

Jazyková chyba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazykova-chyba