jazyk na reprezentáciu znalostí

Text hesla

jazyk na reprezentáciu znalostíinform. prostriedok na reprezentáciu znalostí, ktorý pri riešení problémov pomocou znalostného systému umožňuje usudzovanie na ne. Znalosti zapísané prostredníctvom jazyka na reprezentáciu znalostí sú uložené v báze znalostí. Voľba spôsobu reprezentácie znalostí predstavuje jednu zo základných otázok pri tvorbe znalostného systému. Mechanizmus, ktorý sa použije na usudzovanie v znalostnom systéme, je určený jazykom na reprezentáciu znalostí (napr. výrokovou logikou alebo predikátovou logikou prvého rádu) alebo ďalšími jazykmi, ktoré vznikli zdôraznením niektorých z troch požiadaviek na ne: vyjadriteľnosť (expresívnosť), použiteľnosť a začleniteľnosť. Jazyky, ktoré sa vyznačujú vysokou vyjadriteľnosťou, využívajú na reprezentáciu znalostí produkčné pravidlá. Požiadavka použiteľnosti znalostí viedla k návrhu procedurálnych spôsobov reprezentácie znalostí (t. j. poznatky sa reprezentujú pomocou procedúr, ktoré majú povahu určitého procesu). Začlenenie znalostí do určitého systému umožňujú sémantické siete. Úsilie o podporu všetkých troch vlastností viedli k návrhu reprezentácie znalostí pomocou rámcov, ktoré v sebe spájajú procedurálny aj deklaratívny prístup k reprezentácii znalostí.

Zverejnené v novembri 2013.

Jazyk na reprezentáciu znalostí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazyk-na-reprezentaciu-znalosti