Jastrabská vrchovina

Text hesla

Jastrabská vrchovina — geomorfologický podcelok juhozáp. časti Kremnických vrchov. Prevažne vrchovinný reliéf, výška chrbtov 500 – 700 m n. m. Územie budované neovulkanickými ryolitmi, ryodacitmi a ich pyroklastikami, miestami aj andezitmi. Krajina silno poznačená ľudskou činnosťou (stará banská oblasť). Povrch je značne odlesnený, len v záp. časti sa vyskytujú prevažne dubové lesy.

Text hesla

Jastrabská vrchovina — geomorfologický podcelok juhozáp. časti Kremnických vrchov. Prevažne vrchovinný reliéf, výška chrbtov 500 – 700 m n. m. Územie budované neovulkanickými ryolitmi, ryodacitmi a ich pyroklastikami, miestami aj andezitmi. Krajina silno poznačená ľudskou činnosťou (stará banská oblasť). Povrch je značne odlesnený, len v záp. časti sa vyskytujú prevažne dubové lesy.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jastrabská vrchovina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jastrabska-vrchovina