Jarkovský, Ján

Text hesla

Jarkovský, Ján, 18. 7. 1919 Dražkovce, okres Martin – 11. 8. 1994 Bratislava — slovenský geológ. R. 1944 – 48 pôsobil v Mineralogicko-petrografickom ústave Slovenskej vysokej školy technickej, 1948 – 59 v Geologickom ústave D. Štúra (vedúci chemickoanalytického oddelenia), 1959 – 70 v Geologicko-geografickom ústave Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, 1970 – 86 na Katedre geochémie (1972 – 78 zástupca vedúceho katedry) Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského; 1980 DrSc. Zaoberal sa spektrochemickým stanovovaním najmä stopových prvkov v sulfidických mineráloch a vybranými problémami analytických metód stanovovania zloženia minerálov, rúd a hornín. Autor a spoluautor 7 monografií, napr. Analýza silikátových hornín (1960), Geochemický výskum hlavných sulfidických minerálov železa pomocou elektrónovej mikrosondy (1977), Rudnianske rudné pole – geochemicko-metalogenetická charakteristika (1985), vysokoškolského učebného textu a vyše 80 vedeckých prác. Zaslúžil sa o zriadenie a prístrojové vybavenie oddelení, v ktorých pôsobil. Nositeľ viacerých vyznamenaní.

Zverejnené v novembri 2013.

Jarkovský, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jarkovsky-jan