jarabská skupina

Text hesla

jarabská skupina, aj jarabská séria, tatranská séria — mohutná (3 – 5 km) sekvencia sedimentárnych a magmatických hornín vystupujúca v jadrových pohoriach a v sev. veporiku Západných Karpát. Základnými horninovými typmi sú rôzne typy pararúl, amfibolitov a migmatitov. Jarabská skupina je preniknutá mohutnými telesami prevažne vrchnokarbónskych granodioritov – tonalitov, ojedinele aj granitov. Vek sa udáva v rozpätí prekambrium až staršie paleozoikum. Horniny boli metamorfované v podmienkach amfibolitovej fácie. V alpínskom tektonickom cykle boli miestami retrográdne (spätne) rekryštalizované. Nazvaná podľa obce Jarabá v Nízkych Tatrách.

Zverejnené v novembri 2013.

Jarabská skupina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jarabska-skupina