Jančoková, Ľudmila

Text hesla

Jančoková, Ľudmila, 29. 7. 1953 Hliník nad Hronom, okres Žiar nad Hronom — slovenská odborníčka na športovú edukológiu. Od 1977 pôsobila na Katedre telesnej výchovy Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, od 1984 pôsobí na Fakulte humanitných vied na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici; 2001 profesorka. Vo výskumnej činnosti sa zaoberá zhromažďovaním a vecnou analýzou doteraz známych poznatkov z chronobiológie a možnosťami ich uplatnenia v teórii a didaktike športu i v školskej telesnej výchove. Jej cieľom je postupné dotváranie a špecifikovanie hraničnej vednej disciplíny – športovej chronobiológie. Autorka vedeckých monografií Rytmicita ako jeden z intenzifikačných faktorov skvalitnenia športovej prípravy (1994), Chronobiológia a jej vzťah k športovej praxi (1996), Biorytmy v športe (2000) a i.

Zverejnené v novembri 2013.

Jančoková, Ľudmila [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jancokova-ludmila