Janák, Marián

Text hesla

Janák, Marián, 31. 1. 1956 Bratislava — slovenský geológ. R. 1980 – 97 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, od 1997 v Geologickom ústave SAV v Bratislave; 2004 DrSc. Zaoberá sa rekonštrukciou polymetamorfného vývoja kryštalinických komplexov centrálnych Západných Karpát, ultravysokotlakovou metamorfózou v oblasti Východných Álp (Slovinsko), škandinávskych kaledoníd (Nórsko) a Rodop (Bulharsko), pričom využíva výsledky terénneho výskumu, termodynamického modelovania a geochronologického datovania tektonometamorfných procesov. Autor a spoluautor viac ako 90 vedeckých prác a 3 monografií, napr. Geológia a petrológia metamorfovaných hornín kryštalinických komplexov Západných Karpát (Geology and Petrology of Metamorphic Rocks of the Western Carpathian Crystalline Complexes, 1992), Geochemický atlas Slovenskej republiky: časť III. Horniny (1999).

Zverejnené v novembri 2013.

Janák, Marián [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janak-marian