Jakubovci

Text hesla

Jakubovci — rodina bratislavských richtárov. Počas ich pôsobenia v Bratislave prekvitali remeslá, obchod a vinohradníctvo, zaslúžili sa o jej hospodársky a kultúrny rozvoj. Zakladateľom rodiny bol Jakub I. (*polovica 13. stor., †1326), prvý známy bratislavský richtár, syn Ulricha, pravdepodobne obchodníka nemeckého alebo rakúskeho pôvodu. Po bitke na Moravskom poli (1278) získal Jakub I. od panovníka Ladislava IV. za vernosť prvé majetky v oblasti dnešnej Bratislavy. Ako bratislavský richtár (villicus Posoniensis) sa prvýkrát spomína v listine z 1279. Za jeho pôsobenia potvrdil panovník Ondrej III. Bratislave mestské privilégiá (1291). Najvýznamnejším predstaviteľom rodiny bol jeho vnuk a nástupca Jakub II. (*koniec 13. stor., †1374), ktorý značne rozšíril rodové majetky. Funkciu richtára zastával 1326 – 74. Počas jeho pôsobenia Bratislava hospodársky i kultúrne prosperovala. V Kostole zvestovania Panny Márie (kostol františkánov) dal vybudovať Kaplnku sv. Jána Evanjelistu s rodinnou hrobkou Jakubovcov. Z jeho meštianskeho domu sa neskôr vyvinul objekt dnešnej Starej radnice.

Zverejnené v novembri 2013.

Jakubovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakubovci