Jakubianska brázda

Text hesla

Jakubianska brázda — geomorfologický podcelok Spišsko-šarišského medzihoria severne od Levočských vrchov tiahnuci sa v smere severozápad – juhovýchod, 600 – 800 m n. m.; dĺžka okolo 13 km, šírka do 3 km. Vznikol eróznou činnosťou v málo odolných ílovcových súvrstviach vnútrokarpatského flyšu. Patrí do mierne teplej až chladnej oblasti s teplotami v januári -4,5 až -6 °C a s ročným úhrnom zrážok okolo 700 mm. Prevládajúcim pôdnym typom je kambizem. Dno brázdy s pahorkatinným reliéfom je osídlené a silno odlesnené s prevahou lúk, pasienkov a ornej pôdy. Na okrajoch brázdy sú zachované najmä smrekové a zmiešané lesy.

Zverejnené v novembri 2013.

Jakubianska brázda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakubianska-brazda