izosylabizmus

Text hesla

izosylabizmus [gr.] — rovnoslabičnosť; rovnaký počet slabík v dvoch alebo vo viacerých úsekoch reči, napr. vo veršoch alebo v polveršoch. Izosylabizmus predstavuje metrickú konštantu sylabického a sylabotonického veršového systému.

Zverejnené v novembri 2013.

Izosylabizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izosylabizmus