izokvanta

Text hesla

izokvanta [gr. + lat.] — krivka rovnakého produktu vyjadrujúca rovnaký objem produkcie (výstupu; konštantná veličina), ktorú možno dosiahnuť pri rôznej kombinácii výrobných faktorov (vstupov, napr. množstva práce a kapitálu); grafické znázornenie tzv. produkčnej funkcie (vzťahu medzi použitými výrobnými faktormi a objemom produkcie). Izokvantami sa zisťujú technologická efektívnosť a celkové náklady firmy. Jednotlivé izokvanty sa od seba líšia veľkosťou objemu produkcie, nepretínajú sa, majú klesajúci konvexný priebeh. Znázorňujú sa na mape izokvánt, pričom platí, že čím vyššie izokvanta leží, tým vyšší objem výroby vyjadruje.

Zverejnené v novembri 2013.

Izokvanta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izokvanta