Ižkovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Ižkovce, maď. Iske — obec v okrese Michalovce v Košickom kraji vo Východoslovenskej rovine, 102 m n. m.; 90 obyvateľov (2023), 23,1 % slovenskej, 71,4 % maďarskej národnosti (2021). Územie má rovinný reliéf, je čiastočne odlesnené, čiastočne pokryté lužnými lesmi a zamokrenými lúkami.

Obec je cestami III. triedy spojená s Vojanmi a obcou Beša.

Je písomne doložená v roku 1297 ako Iske, v rokoch 1352, 1358 (de) Iske, v roku 1427 Kysizka, 1449 (de) Iske, 1599 Felsew Iske, Also Iske, Iske, 1773 Iske, 1786 Ischke, 1808 Iszke, Izkowce, v rokoch 1863 – 1913 Iske, v roku 1920 Iška, v rokoch 1927 – 38 Ižkovce, Iske, 1938 – 45 Iske, 1945 – 48 Ižkovce, Iske, v roku 1948 Ižkovce.

Patrila domácim zemanom, v 16. stor. zemanom z Drahňova, Ozoroviec a Pinkoviec, v 19. stor. tam vlastnila majetky rodina Spiegelovcov. V rokoch 1938 – 44 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezy: osídlenie z paleolitu, zo stredného neolitu, z mladšieho (bukovohorská a potiská kultúra, skupina Csőszhalom-Oborín, polgárska skupina) a neskorého eneolitu (kultúra Nyírség-Zatín), zo staršej a strednej bronzovej doby (otomanská kultúra, kultúra Suciu de Sus) a halštatskej doby. Osada a birituálne keltské pohrebisko z laténskej doby (hroby bojovníkov a bohaté ženské hroby), slovanské osídlenie z raného stredoveku (8. stor).

Stavebné pamiatky: reformovaný tolerančný klasicistický kostol (koniec 18. stor., upravený koncom 19. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 16. januára 2024.

Ižkovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izkovce