Izáková, Kristína

Text hesla

Izáková, Kristína, 25. 7. 1937 Košice – 11. 6. 2007 Bratislava — slovenská muzikologička. R. 1960 – 65 študovala hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na Karlovej univerzite v Prahe. Od 1964 pôsobila na Pedagogickej fakulte v Nitre (dnes Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa; prednášala hudobnoteoretické predmety a hlasovú a inštrumentálnu výchovu). Zaoberala sa systematickou hudobnou vedou, vysokoškolskou hudobnou výchovou a hudobnou interpretáciou. Od 1985 vyučovala na Katedre estetiky a vied o umení Filozofickej fakulty UK v Bratislave (vedúca jej oddelenia hudobnej vedy a 1996 – 2000 vedúca Katedry hudobnej vedy). V spolupráci s Hudobným oddelením Historického ústavu SNM i s Metodicko-výskumným kabinetom bývalého Československého rozhlasu v Bratislave nadviazala na hudobnoakustický výskum M. Filipa a v ním založenom technickom laboratóriu Umenovedného ústavu SAV (po smrti M. Filipa preloženého na Hudobné oddelenie Historického ústavu SNM) sa orientovala na experimenty so speváckym hlasom. Zaoberala sa hudobnou estetikou (hudobnou komunikáciou a interpretáciou), hudobnou sociológiou a hudobnou pedagogikou (hudobnopercepčnými schopnosťami). Výsledky svojej vedeckej práce najmä v oblasti hudobnej akustiky prezentovala na muzikologických konferenciách doma i v zahraničí (napr. 1977 v Madride). Pôsobila aj ako interpretka. R. 1976 založila a umelecky viedla súbor Ars antiqua vocalis, 1977 súbor historickej hudby Camerata antiqua vocalis a 1987 súbor Camerata Comeniana Bratislavensis. Iniciátorka, autorka projektu a odborná garantka Medzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov Ars Antiqua Europae. Členka Medzinárodnej spoločnosti ISPhS (International Society of Phonetic Sciences).

Zverejnené v novembri 2013.

Izáková, Kristína [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izakova-kristina