Ivanová-Šalingová, Mária

Text hesla

Ivanová-Šalingová, Mária, 24. 2. 1923 Batizovce, okres Poprad – 14. 4. 2016 Bratislava — slovenská jazykovedkyňa. R. 1952 – 81 vedecká pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave. Venovala sa výskumu súčasného slovenského jazyka (štylistike, lexikológii, lexikografii a jazykovej kultúre), autorka štylistických monografií Príspevok k štýlu štúrovskej prózy (1964), Hľadanie výrazu (1964) a Štylistika (1965), rozličných typov slovníkov cudzích slov, ktoré vychádzali a vychádzajú prepracované a rozšírené vo viacerých vydaniach, napr. Malého slovníka cudzích slov (1959) a Vreckového slovníka cudzích slov (1993), i Homonymického slovníka (1997), spoluautorka Slovníka slovenského jazyka (1959 – 60), Česko-slovenského slovníka (1979), Slovníka cudzích slov (1965), Slovníka cudzích slov pre školu a prax (1988), Veľkého slovníka cudzích slov (1998) a príručky Slovenčina bez chýb (1998).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 23. marca 2018.

Ivanová-Šalingová, Mária [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ivanova-salingova-maria