Ivaničová, Zlatica

Text hesla

Ivaničová, Zlatica, 17. 11. 1947 Bratislava — slovenská ekonómka. R. 1983 – 85 pôsobila na Vysokej škole ekonomickej v Berlíne, 1987 – 89 na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (dnes Slovenská technická univerzita), od 1971 pôsobila na Ekonomickej univerzite v Bratislave, od 2000 v Ústave medzinárodných vzťahov a aproximácie práva (dnes Diplomatická akadémia – Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika) na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave; 2000 profesorka. R. 1998 hosťujúca profesorka na univerzite v Halle a 2001 na univerzite v Lisabone. Zameriavala sa na ročníkové produkčné funkcie týkajúce sa transformácie inputu (kapitálu vzhľadom na jeho vek) na output, od 1990 na analýzu vývoja menových kurzov a ich vplyvu na obchodnú bilanciu, na vývoj cien, dôchodkov a úrokových mier, na vplyv inflácie a vývoj kurzov, makroekonomickými analýzami s využitím ekonometrických modelov a metód i kvantifikáciami efektívnosti vo výrobnej, nevýrobnej a finančnej sfére pomocou metód rozhodovania z hľadiska viacerých kritérií na mikroekonomickej a makroekonomickej úrovni. Autorka (koordinátorka) medzinárodných i domácich výskumných a pedagogických projektov Analýza pripravenosti vstupu slovenskej ekonomiky do ekonomiky Európskej únie (2002 – 04), Makroekonomické modelovanie so zameraním na proces transformácie meny (2008 – 09) a i., ako aj odborných článkov, vedúca autorského kolektívu učebníc Operačný výskum (2002) a Operačný výskum pre manažérov (nem. Operations Research für Manager, 2007) i monografií Kvantitatívne metódy pre manažérov (1997) a Modelovanie vybraných problémov slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie (2009). Členka viacerých medzinárodných organizácií a vedeckých rád, nositeľka viacerých ocenení.

Zverejnené v novembri 2013.

Ivaničová, Zlatica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ivanicova-zlatica