iteratíva

Text hesla

iteratíva [lat.] — slovesá vyjadrujúce opakovanie deja, napr. sedávať, spávať ap., ktoré sú chápané aj ako tzv. tretí vid (popri dokonavosti a nedokonavosti), pretože na rozdiel od imperfektív (nedokonavých slovies) nevyjadrujú aktuálny prézent (prítomný čas), ale nie sú ani perfektívne (dokonavé). Niekedy sa rozlišuje medzi iteratívami v užšom (napr. chodiť na kurz) a širšom význame (napr. chodievať na prechádzku).

Zverejnené v novembri 2013.

Iteratíva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iterativa