iterácia

Text hesla

iterácia [lat.] — opakovanie nejakého deja, javu;

1. jaz. opakovaný výskyt istého segmentu v rámci slova (kukuk, dennodenne) alebo zreťazovanie (reduplikácia) slov (bum-bum; prší a prší) či opakovanie istých prvkov v texte. Miera opakovania sa vyjadruje indexom iterácie;

2. mat. spôsob riešenia matematických úloh pozostávajúci z konečnej postupnosti krokov, z ktorých každý je realizáciou toho istého výpočtového postupu od hodnoty \(x_i-1\) k hodnote \(x_i\; (i = 1,\ldots, n)\) s cieľom získať hodnotu \(x_n\) vyhovujúcu vopred stanoveným podmienkam. Výsledok \(i\)-tej iterácie sa použije na výpočet hodnoty \(i+1\)-ej iterácie. Prechod od hodnoty \(x_i-1\) k hodnote \(x_i\) sa nazýva \(i\)-tý iteračný krok, hodnota \(x_i\) je \(i\)-tá iterácia. Pri numerickom riešení matematických úloh sa iterácia používa v iteračnej metóde;

3. psychol. rytmické opakovanie pohybov mimiky a slov pri schizofrénii či depresii alebo u malých detí.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 19. januára 2018.

Iterácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iteracia