Istrochem

Text hesla

Istrochem — bývalý výrobný podnik so sídlom v Bratislave produkujúci chemikálie, chemické vlákna a priemyselné trhaviny. Založený 1873 A. Nobelom ako továreň na výrobu dynamitu, od 1880 súčasť tovární spoločnosti Dynamit Nobel vo Viedni, 1918 sa osamostatnila pod názvom Dynamit-Nobel, účastinná spoločnosť, pričom jej hlavným výrobným programom bola výroba výbušnín (nitroglycerín, TNT, ekrazit), zaviedla originálny kontaktný spôsob výroby kyseliny sírovej a vyrábala aj kyselinu chlorovodíkovú a sírouhlík. R. 1923 – 40 produkovala len chemikálie (superfosfát a zmesové hnojivá, kvapalný oxid siričitý, kyselinu sírovú, dissous plyn, bieliace hlinky a i.), 1940 obnovila výrobu výbušnín. R. 1946 bola znárodnená a premenovaná na Chemické závody Dynamit Nobel, národný podnik, 1951 na Závod Juraja Dimitrova, národný podnik, 1958 na Chemické závody Juraja Dimitrova, národný podnik, od 1991 názov Istrochem (spočiatku štátny podnik, 1995 – 2005 akciová spoločnosť). Dočasne boli súčasťou Istrochemu aj Slovenský hodváb Senica (1946 – 67) a Duslo Šaľa (1960 – 67). R. 1958 – 89 bola postupne vybudovaná výroba gumárskych chemikálií, zmodernizovaná výroba kyseliny sírovej a chlórsulfónovej, sírouhlíka a superfosfátu, rozšírená výroba agrochemikálií (prostriedky na ochranu rastlín) a bieliacich hliniek a spustená aj výroba polypropylénového vlákna a niektorých prísad do polymérov. R. 1951 sa z podnikového výskumu vyčlenil Výskumný ústav agrochemickej technológie a 1976 Výskumný ústav organickej technológie, z ktorých bol 1983 vytvorený Výskumný ústav chemickej technológie. Ústav sa podieľal na vývoji agrochemikálií, gumárskych prísad a svetelných stabilizátorov plastov, z ktorých boli mnohé zavedené do výroby. Podnik vyrábal priemyselné hnojivá, gumárske chemikálie, chemické špeciality, stabilizátory plastov, agrochemikálie, polypropylénové vlákna, priemyselné trhaviny a i. R. 2002 sa Istrochem stal súčasťou medzinárodnej spoločnosti Agrofert Group, 2006 – 2013 bol Istrochem odštepným závodom Dusla, a. s.

Zverejnené v novembri 2013.

Istrochem [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/istrochem