Istituto per le opere di religione

Text hesla

Istituto per le opere di religione, IOR, Inštitút pre náboženské diela, hovorovo nesprávne Vatikánska banka — úrad rímskokatoliíckej cirkvi zabezpečujúci správu hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý bol prevedený alebo zverený do jeho správy fyzickými alebo právnickými osobami a určený na cirkevné alebo charitatívne účely. Zriadený 1942 pápežom Piom XII. so sídlom vo Vatikáne, jeho štruktúru do súčasnej podoby upravil 1990 Ján Pavol II. Orgánmi IOR sú komisia kardinálov (5 členov vymenovaných pápežom), ktorá kontroluje dodržiavanie štatútu, prelát vymenovaný komisiou, ktorý sleduje aktivity inštitútu a ako sekretár sa zúčastňuje na jej stretnutiach, a dozorná rada (Consiglio di Sovrintendenza), ktorá zodpovedá za správu a riadenie inštitútu, ako aj za dozor a dohľad nad jeho aktivitami v oblasti financií a ekonomiky. Činnosť IOR riadia riaditeľ a jeho zástupca.

Zverejnené v novembri 2013.

Istituto per le opere di religione [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/istituto-le-opere-di-religione