istisláh

Text hesla

istisláh [arab.] — právna metóda určujúca verejný záujem (verejné blaho, maslaha), ktorý je považovaný za predmet a účel islamského práva. Využitie istisláhu sa obmedzuje na zvláštne okolnosti a často vyžaduje novú interpretáciu verša Koránu, hadísu alebo právneho textu, nesmie sa však týkať náboženskej povinností alebo protirečiť zásadám šaríe. V zmysle istisláhu sú základnmi pravidlami islamskej legislatívy zachovanie pravidla prospechu pre jednotlivca či pre komunitu a ochrana pred prípadnou škodou. Istisláh umožňuje preto pružne reagovať na špecifické životné situácie a môže sa občas dostať aj do rozporu s Koránom. V súčasnosti je užitočný v prípadoch, pre ktoré dosiaľ neexistoval historický precedens (napr. transfúzia krvi, transplantácia orgánov). Istisláh neuznáva šáfi’ovská právna škola, ktorá ho považuje za subjektívny.

Zverejnené v novembri 2013.

Istisláh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/istislah