istina

Text hesla

istina, principal — finančný pojem používaný v oblasti bankových vkladov, úverov, cenných papierov a dražby. Pri bankových vkladoch je istina finančná suma, na základe ktorej sa vypočítava výška úrokového výnosu v prospech klienta. Istina predstavuje aj finančný objem úveru bez úrokov, tzv. čistý úver. Ak je istina súčasťou splátok spolu s úrokom za úver, znižujúci sa objem prostriedkov, ktoré musí dlžník splatiť, predstavuje tzv. zostatkovú istinu. V praxi môže klient platiť len úroky z úveru a v deň splatnosti úveru sa vyplatí celá istina. Investor investuje do cenných papierov typu dlhopisov (obligácií) a v deň splatnosti zrealizuje menovitú hodnotu, t. j. istinu cenného papiera. Istina sa využíva aj ako forma zábezpeky pri dražbách, v prípade, že sa predmet dražby nevydraží, istina sa vracia jeho majiteľovi.

Zverejnené v novembri 2013.

Istina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/istina