istebňanské súvrstvie

Text hesla

istebňanské súvrstvie — súbor usadených hornín kriedovo-paleogénneho veku s obsahom početných fosílií. Prevládajúcimi horninovými typmi sú ílovce a pieskovce, miestami sa vyskytujú zlepence. Celková hrúbka súvrstvia je 200 – 400 m. Tvorí súčasť godulského príkrovu (tektonickej jednotky flyšového pásma Záp. Karpát). Nazvané podľa obce Istebna v Poľsku (Sliezske vojvodstvo).

Zverejnené v novembri 2013.

Istebňanské súvrstvie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/istebnanske-suvrstvie