Ipeľská pahorkatina

Text hesla

Ipeľská pahorkatina — krajinný podcelok, východná časť geomorfologického celku Podunajská pahorkatina, 120 – 290 m n. m. Na západe susedí s Hronskou nivou, na severe so Štiavnickými vrchmi a s Krupinskou planinou, na východe s Ipeľskou nivou a na juhu, kde sa zužuje, s Burdou. Budovaná pestrými neogénnymi sedimentmi (piesky, štrky, íly, sliene, pieskovce, zlepence), ale aj sopečnými tufmi a andezitmi, ktoré sú miestami prekryté sprašami. Na takomto podloží sa vyvinuli černozeme, hnedozeme, luvizeme a pseudogleje. Územie patrí do teplej klimatickej oblasti. Odlesnená úrodná poľnohospodárska krajina, miestami zachované zvyšky teplomilných dúbrav, lužných lesov a krovín. Výskyt liečivých minerálnych prameňov.

Zverejnené v novembri 2013.

Ipeľská pahorkatina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ipelska-pahorkatina