Ipeľská niva

Text hesla

Ipeľská niva — podcelok na východnom okraji geomorfologického celku Podunajskej pahorkatin, tiahnuci sa pozdĺž rieky Ipeľ a dolného toku Štiavnice. Na západe ohraničený Ipeľskou pahorkatinou, na východe riekou Ipeľ tvoriacou hranicu s Maďarskom. Úzke pretiahnuté územie, 110 – 140 m n. m.; dĺžka takmer 40 km. Neogénne íly, piesky, sliene a štrky miestami s vápencami a andezitmi sú na nivách a priľahlých terasách pokryté riečnymi sedimentmi, miestami sprašami. Ipeľská niva patrí do teplej klimatickej oblasti. V odlesnenej a poľnohospodársky využívanej krajine sa len miestami zachovali zvyšky lužných lesov.

Zverejnené v novembri 2013.

Ipeľská niva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ipelska-niva