Ipeľská brázda

Text hesla

Ipeľská brázda — stredná časť Málinských vrchov v geomorfologickom celku Stolické vrchy, 300 – 500 m n. m.; dĺžka 8 km. Je vyhĺbená v kryštalických horninách s prevahou kremitých dioritov a biotických granodioritov. Prevažne odlesnené a poľnohospodársky využívané územie, v severovýchodnej časti sa zachovali porasty bučín.

Zverejnené v novembri 2013.

Ipeľská brázda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ipelska-brazda