inžinierskogeologická mapa

Text hesla

inžinierskogeologická mapa — mapa znázorňujúca základné fyzikálno-mechanické vlastnosti zemín a hornín, ktoré sú dôležité z hľadiska zásahov človeka do prírodného prostredia. Inžinierskogeologické mapy vychádzajú z geologických máp identickej mierky a klasifikujú sa podľa účelu, obsahu a spôsobu zostavenia a mierky. Vyznačujú sa v nich napr. údaje o únosnosti, porušenosti, rozpojiteľnosti, ale aj o stupni zvetrania hornín, o úrovni hladiny podzemnej vody a i., v špecializovaných inžinierskogeologických mapách aj údaje o stabilite svahov a svahových (fosilizovaných i recentných) zosuvov i o ložiskách nerastných surovín, chránených územiach, chránených vodohospodárskych oblastiach ap.

Zverejnené v novembri 2013.

Inžinierskogeologická mapa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inzinierskogeologicka-mapa