interogatív

Text hesla

interogatív [lat.] — slovesný spôsob na tvorbu opytovacích viet. V slovenčine na rozdiel od iných jazykov sa otázka netvorí osobitnými výrazmi, formami slovesa (lexikálnymi prostriedkami) ani osobitnou syntaktickou štruktúrou (povinnou zmenou slovosledu), ale opytovacou formou vety danou najmä intonačným modelom. Zisťovacie otázky sa tvoria pomocou indikatívu alebo kondicionálu slovesa a antikadencie (Ideš? Prišiel by si?), doplňovacie otázky pomocou opytovacieho slova (→ interogatívum), indikatívu alebo kondicionálu slovesa a klesavej konkluzívnej kadencie (Kto príde?, Kadiaľ by mohol ísť?).

Zverejnené v novembri 2013.

Interogatív [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/interogativ