interdisciplinárny

Text hesla

interdisciplinárny [lat. > fr.] — medziodborový, medziodvetvový, napr. interdisciplinárna spolupráca medzi odborníkmi, ktorá predpokladá vzájomné využívanie a koordinovanie informácií z jednotlivých vedných odborov a plnenie úloh podľa profesijných schopností jednotlivých členov tímu.

Text hesla

interdisciplinárny [lat. > fr.] — medziodborový, medziodvetvový, napr. interdisciplinárna spolupráca medzi odborníkmi, ktorá predpokladá vzájomné využívanie a koordinovanie informácií z jednotlivých vedných odborov a plnenie úloh podľa profesijných schopností jednotlivých členov tímu.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Interdisciplinárny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/interdisciplinarny