integer

Text hesla

integer [lat. > angl.] — inform. údajový typ v programovacích jazykoch označujúci podmnožinu celých čísel, ktoré sa dajú reprezentovať v počítači. Rozsah reprezentovateľných čísel je obvykle určený dĺžkou slova procesora. V prípade 32-bitových procesorov integer umožňuje reprezentáciu 32-bitových čísel v rozsahu 0 až 4 294 967 295 (232 − 1) pre čísla bez znamienka a v rozsahu −2 147 483 648 (−231) až 2 147 483 647 (231 − 1) pre čísla so znamienkom. Programovacie jazyky na reprezentáciu celých čísel obvykle podporujú viac údajových typov, a to v rozsahu 8 až 128 bitov. V prípade softvérových nástrojov, ktoré umožňujú spracovanie celých čísel s ľubovoľnou presnosťou, je rozsah reprezentovateľných celých čísel obmedzený len pamäťovou kapacitou počítača.

Zverejnené v novembri 2013.

Integer [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/integer