Inšpektorát kúpeľov a žriediel

Text hesla

Inšpektorát kúpeľov a žriediel — dozorný orgán Ministerstva zdravotníctva SR. Zriadený v roku 1967 pri bývalom Povereníctve SNR pre zdravotníctvo. K jeho hlavným úlohám patria vykonávanie dozoru na diaľku a dozoru na mieste u využívateľov prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a u vlastníkov nehnuteľností, prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, správa monitorovacieho systému prírodných liečivých a minerálnych zdrojov, vedenie registra a databázy minerálnych vôd v SR, ako aj evidencia a kontrola úhrad za odbery z prírodných liečivých zdrojov a z prírodných minerálnych zdrojov.

Zverejnené v novembri 2013.

Inšpektorát kúpeľov a žriediel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inspektorat-kupelov-zriediel