indexový register

Text hesla

indexový registerinform. časť internej pamäte mikroprocesora (tzv. ukazovateľ) obsahujúci adresu pamäťového miesta, kde sa nachádzajú údaje, s ktorými bude mikroprocesor pracovať. Indexový register má spravidla rovnaký počet bitov ako spracúvaný údaj (t. j. pri 8-bitovom procesore má indexový register 8 bitov, pri 32-bitovom 32 bitov). Moderné mikroprocesory používajú špeciálne inštrukcie, ktoré indexovému registru umožňujú pracovať v režime autoinkrementácie alebo autodekrementácie, t. j. po spracovaní údajov, na ktoré indexový register ukazuje, sa v ňom uložená adresa automaticky zvýši alebo zníži o jeden a indexový register ukazuje na ďalší alebo na predchádzajúci údaj.

Zverejnené v novembri 2013.

Indexový register [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/indexovy-register