idiognózia

Text hesla

idiognózia [gr.] — subjektívne vedomie, uvedomovanie si seba samého.

Text hesla

idiognózia [gr.] — subjektívne vedomie, uvedomovanie si seba samého.

Zverejnené v apríli 2010.

Idiognózia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/idiognozia