Hympán, Jaroslav

Text hesla

Hympán, Jaroslav, 13. 4. 1912 Martin – 25. 4. 2009 Bratislava — slovenský lekár, neurológ. R. 1937 – 39 pôsobil v nemocnici Na Bulovce v Prahe, 1939 – 48 na neuropsychiatrickej klinike v Bratislave, zakladateľ a 1948 – 71 prvý prednosta Neurologickej kliniky (prvej na Slovensku) na novoutvorenej Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, súčasne od 1961 vedúci Katedry neurológie na Lekárskej fakulte UPJŠ; 1968 profesor. Zaoberal sa neurológiou, predovšetkým neuroinfekciami, epilepsiou a prevenciou v klinickej neurológii, podieľal sa na geomedikálnom výskume sclerosis multiplex. Iniciátor, redaktor a autor diela Zdravoveda (1949), vedecký redaktor učebnice Neurologická propedeutika (Černáček a kol., 1955), spoluautor monografií Neurooftalmologické problémy (1953), Epidémia encefalitídy (1955), Prevencia v klinickej neurológii (1957) a Špeciálna neurológia (1961), autor mnohých vedeckých štúdií publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch. Od 1961 člen Svetovej organizácie neurológov, 1954 – 60 predseda Slovenskej neurologickej a psychiatrickej spoločnosti, neskôr Slovenskej neurologickej spoločnosti, 1954 – 60 predseda Slovenskej ligy proti epilepsii, od 1990 čestný člen Československej neurologickej spoločnosti, člen redakčnej rady odborného časopisu Československá neurológia. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v apríli 2010.

Hympán, Jaroslav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hympan-jaroslav