hustota záznamu

Text hesla

hustota záznamuinform. vlastnosť magnetického, optického alebo polovodičového pamäťového média vyjadrujúca počet jednotiek informácie (bitov) zaznamenaných na jednotke dĺžky (mm), plochy (mm2) alebo objemu (mm3) pamäťového média.

Zverejnené v apríli 2010.

Hustota záznamu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hustota-zaznamu