Húščava, Alexander

Text hesla

Húščava, Alexander, 4. 1. 1906 Lamač, dnes mestská časť Bratislavy – 9. 8. 1969 tamže — slovenský historik a archivár, otec D. Húščavu. R. 1929 – 31 pôsobil v Československom štátnom historickom ústave v Prahe a ako sekretár tohto ústavu 1931 – 33 v Ríme. Ako jednému z prvých slovenských historikov mu bolo umožnené študovať pramene k slovenským dejinám vo Vatikánskom archíve. R. 1933 – 36 archivár Krajinského archívu v Bratislave, 1936 vykonal štátnu skúšku na Štátnej archívnej škole v Prahe. R. 1937 – 69 prednášal pomocné historické vedy na Katedre československých dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave, 1948 – 49 dekan fakulty; 1939 mimoriadny profesor, 1940 profesor, 1956 DrSc. Priekopník štúdia pomocných historických vied a zakladateľ vysokoškolského štúdia archívnictva na Slovensku (1950 sa Húščavovým pričinením otvorilo jeho štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave). Významne sa podieľal na organizovaní slovenského archívnictva. Autor početných publikácií a štúdií z diplomatiky, paleografie, genealógie, heraldiky, historickej metrológie a stredovekých slovenských dejín. Hlavné diela: Kolonizácia Liptova do konca 14. stor. (1930), Ján Literát a liptovské falzá (1936), Dejiny Lamača (1948), Dejiny a vývoj nášho písma (1951), Poľnohospodárske miery na Slovensku (1972).

Zverejnené v apríli 2010.

Húščava, Alexander [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/huscava-alexander