hrebeňovitosť pôdy

Text hesla

hrebeňovitosť pôdy — pomer dĺžky čiary profilu zoranej pôdy a zodpovedajúcej priamej dĺžky vyjadrený koeficientom hrebeňovitosti Kh = a/b, kde a je dĺžka čiary profilu zoranej pôdy (aritmetický priemer získaný zvyčajne z 10 meraní na rôznych miestach) a b dĺžka meraného úseku (zvyčajne 1,00 meter nezoranej pôdy). Jedným z parametrov pri posudzovaní kvality orby je hrebeňovitosť povrchu oráčiny, ktorá vyjadruje členitosť povrchu zoranej pôdy (závisí od konštrukcie pluhu, rýchlosti orania a stavu pôdy v čase orania). Povrch pôdy má byť rovnomerne hrebeňovitý, pričom požiadavky na výšku hrebeňov môžu byť rôzne. Napr. pri predsejbovej príprave pôdy má byť hrebeňovitosť povrchu oráčiny čo najnižšia, pri jesennej, základnej príprave pôdy pod jarné plodiny má byť koeficient hrebeňovitosti vyšší (Kh = 1,6-1,8).

Zverejnené v apríli 2010.

Hrebeňovitosť pôdy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrebenovitost-pody