Hrdlička, Ján

Text hesla

Hrdlička, Ján, 13. 5. 1741 Modra – 1810 Maglód, Maďarsko — slovenský obrodenec, evanjelický kňaz. R. 1768 – 70 študoval teológiu na univerzite v Jene. R. 1770 krátko evanjelický kaplán v Modre, 1770 – 81 v Nitrianskej Strede, 1781 – 84 farár vo Vsetíne, po 1784 v Maglóde, neskôr senior peštianskeho evanjelického seniorátu. Podieľal sa na vydávaní prvého slovenského vedeckého periodika Staré noviny literního umění O. Plachého, v ktorých uverejňoval state o osvietenstve a vznešenosti českej reči (bibličtiny), propagoval kultivovanie literárneho jazyka a presadzoval používanie materinského jazyka v škole. V rozprave O vznešenosti řeči české neb vůbec slovenské (1785 – 86), ktorá bola jednou z najvýznamnejších obrán materinského jazyka, sa prihováral za rozvoj a pestovanie biblickej češtiny proti germanizačnému úsiliu Jozefa II., i keď jeho reformy propagoval. Písal duchovné piesne a kázne, v príručke Knížečka pro čeleď křesťanskou (1794) približoval zásady kresťanskej morálky. Člen vedeckej spoločnosti Erudita societas slavica.

Zverejnené v apríli 2010.

Hrdlička, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrdlicka-jan