hospodárska sila krajiny

Text hesla

hospodárska sila krajiny — hospodárska moc krajiny pozostávajúca z dosiahnutého stupňa výrobných síl. Vyjadruje sa absolútnou hodnotou hrubého domáceho produktu (HDP). Porovnávaním jednotlivých krajín podľa absolútnej hodnoty HDP možno určiť miesto skúmanej krajiny v rámci regiónu (napr. Európskej únie) či v rámci svetovej ekonomiky. Hospodárska sila krajiny sa môže tiež vyjadrovať indikátorom blahobytu, pri ktorom sa oceňuje prírodný, ľudský a naakumulovaný kapitál. V súčasnosti do popredia vystupuje ocenenie ľudského kapitálu, ktoré je výrazom nastupujúcej znalostnej ekonomiky.

Zverejnené v apríli 2010.

Hospodárska sila krajiny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hospodarska-sila-krajiny