hontianske nárečia

Text hesla

hontianske nárečia — miestne dialekty, ktorými sa hovorí v slovenskej časti Hontu. Hontianske nárečia patria do juhovýchodného regiónu stredoslovenských nárečí. Netvoria výrazne charakterizovaný a ostrými izoglosami ohraničený nárečový celok; aj vnútorne sú relatívne jednotné, málo členené. Takmer na celom území nastala zmena m > n (potom > poton, kým > kín, idem > iďen). Doložené sú aj typické južnostredoslovenské tvary podstatných mien typu takie zvike, haluške na miski, tvary prídavných mien typu každiho, každimu ap. V okolí Banskej Štiavnice je enkláva bez mäkkých spoluhlások ď, ť, ň, ľ, t. j. vo všetkých pozíciách sú tvrdé spoluhlásky d, t, n, l (dedina, ticho, leto).

Zverejnené v apríli 2010.

Hontianske nárečia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hontianske-narecia