Holotík, Ľudovít

Text hesla

Holotík, Ľudovít, 5. 6. 1923 Sereď – 30. 11. 1985 Bratislava — slovenský historik. R. 1948 – 49 lektor marxizmu-leninizmu na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1949 – 51 pracovník Vysokej školy politických a sociálnych vied v Prahe. R. 1951 – 53 vedecký tajomník, 1953 – 68 riaditeľ a 1968 – 82 pracovník Historického ústavu SAV v Bratislave. Ako marxisticky orientovaný historik sa po Februári 1948 pričinil o vznik, budovanie a rozvoj marxistickej historickej vedy na Slovensku, ktorá bola poplatná totalitnému režimu. Vo svojom výskume sa zaoberal periodizáciou slovenských dejín, slovenským robotníckym hnutím, vznikom ČSR, dejinami KSČ a povstaleckou problematikou. Inicioval početné vedecké podujatia a výskumné projekty, 1953 – 77 hlavný redaktor Historického časopisu, 1957 obnovil činnosť Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (1970 – 81 jej predseda). Autor viacerých odborných štúdií a článkov, ako aj monografií Prehľad slovenských dejín (1950), Štefánikovská legenda a vznik ČSR (1958), Októbrová revolúcia a národnooslobodzovacie hnutie na Slovensku 1917 – 1918 (1958). Vydal rozsiahlu pramennú edíciu Sociálne a národné hnutie od Októbrovej revolúcie do vzniku československého štátu v rokoch 1917 – 1918 (1979). Ako spoluautor sa podieľal na syntézach Přehled československých dějin 1 – 3 (1958 – 60), Dejiny Slovenska 1 – 2 (1961 – 68), Československá vlastivěda II, Dějiny, 2 zväzky (1969).

Zverejnené v apríli 2010.

Holotík, Ľudovít [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holotik-ludovit