holorub

Text hesla

holorub — jednorazové vyťaženie porastu s cieľom jeho následnej jednorazovej obnovy (obnova porastu prebieha na holej ploche zvyčajne umelo, napr. sadením). Na rozsiahlych holoruboch je podstatne narušené prírodné prostredie (zvyšuje sa teplota ovzdušia a pôdy, narúša sa vodný režim, znižuje sa množstvo humusu a mikroorganizmov v pôde, zvyšuje sa vyplavovanie živín, erózia pôdy a zaburinenie). Výraz holorub sa používa v spojení s tvarom rubu podľa formy hospodárskeho spôsobu (maloplošný holorub v pásoch, klinoch, skupinách ap.).

Zverejnené v apríli 2010.

Holorub [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holorub