Holice

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Holice, Egyházgelle — obec v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji na Podunajskej nížine v centrálnej časti Žitného ostrova, 120 m n. m.; 2 144 obyvateľov, 16,4 % slovenskej, 81,6 % maďarskej národnosti (2021). Miestne časti: Beketfa, Čechová, Kostolná Gala, Malá Budafa, Póšfa, Stará Gala, Veľká Budafa.

Obec vznikla postupným zlúčením niekoľkých samostatných dedín, z ktorých každá má vlastnú históriu. V roku 1940 zlúčením obcí Beketfa, Kostolná Gala, Stará Gala a Póšfa vznikla obec Gala (maď. Gelle), ktorá bola v roku 1946 premenovaná na Holice, v roku 1960 k nim boli pričlenené obce Budín (vznikla 1940 zlúčením obcí Malá Budafa a Veľká Budafa do obce Budafalva, od 1948 Budín) a Čechová (1940 bola k nej pričlenená obec Čentőfa).

Kostolná Gala je písomne doložená v roku 1245 ako osada Gala (1253 Galla, 1308 Gelle, 1320 Gelye, 1773 Egyhazos-Gelle, Egyházos-Gelle, 1786 Egyhás-Gelle, 1808 Egyházas-Gelle, 1863–1920 Egyházgelle, 1927 – 38 Kostolná Gala, Egyház-Gelle, 1938 – 40 Egyházgelle, 1940 Gelle). Patrila Bratislavskému hradu, od 14. stor. mala hospodársko-administratívne a súdne výsady, ktoré v roku 1466 potvrdil Matej I. Korvín a udelil jej mestské právo. Stala sa sídlom holického dištriktu (districtus Gallensis) bratislavského hradného panstva, ku ktorým patrilo 18 obcí. Jej privilégiá (potvrdené 1542, 1609 a 1646) prestali platiť v 18. stor. a Kostolná Gala klesla na úroveň poddanskej dediny. V období prvej ČSR mala poľnohospodársky charakter.

Stará Gala (písomne doložená 1496 ako Ogelye, 1773 Ó-Gelle, 1786 O-Gelle, 1808 Ó-Gelle, 1863 – 1920 Ógelle, 1927 – 38 Stará Gala, Ó-Gelle, 1938 – 40 Ógelle) vznikla v chotári Kostolnej Galy, patrila holickému dištriktu bratislavského hradného panstva.

Beketfa je písomne doložená v roku 1423 ako Bekedfalwa, v rokoch 1773, 1786 Beketfa, 1808, 1863 Beketfalva, Beketfa, 1873 – 1940 Beketfa.

Póšfa je písomne doložená v roku 1416 ako Posfalua, v rokoch 1534 – 1715 sa delila na obce Veľká a Malá Posfa, v roku 1773 Póósfa, 1786 Poschfa, v rokoch 1808, 1863 – 1907 Pósfa, v roku 1913 Csallóközpósfa, 1920 Csallóközpósfa, Pósfa, v rokoch 1927 – 38 Pósfa, 1938 – 40 Csallóközpósfa.

Pôvodne samostatné obce Malá Budafa (1773 ako Kis-Budafa, 1786 Kisch-Budafa, 1808 Kis-Budafa, 1863 – 1920 Kisbudafa, 1927 – 38 Malá Budafa, Kis-Budafa, 1938 – 40 Kisbudafa) a Veľká Budafa (1251 Budafalua, 1300 Buda, 1773, 1786, 1808 Nagy-Budafa, 1863 – 1920 Nagybudafa, 1927 – 38 Veľká Budafa, Nagy-Budafa, 1938 – 40 Nagybudafa) boli v roku 1940 zlúčené do obce Budafalva (od 1948 Budín).

K miestnej časti Čechová (písomne doložená 1349 ako Cheufalva, 1773 Cséfa, 1786 Cscheffa, 1808, 1863 Cséfalva, Cséfa, 1873 – 82 Cséfalva, 1888 – 1907 Cséfa, 1913 Cséfalva, 1920 Cséfalva, Cséfa, 1927 – 38 Cséfa, 1938 – 48 Cséfalva, 1948 – 60 Čechová) bola v roku 1940 pripojená obec Čentőfa (1345 Czentheufalwa, 1773 Csentőfa, 1786 Cschentőfa, 1808, 1863 – 1940 Csentőfa).

V rokoch 1938 – 45 boli všetky (pôvodne samostatné) obce pričlenené k Maďarsku.

Stavebné pamiatky: v miestnej časti Kostolná Gala neskororománsky rímskokatolícky Kostol sv. Petra a sv. Pavla (1. polovica 13. stor., prestavaný v poslednej tretine 14. stor., upravený v polovici 17. stor.), pri kostole barokový mariánsky stĺp (1686).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 13. júna 2023.

Holice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holice