Holiare

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Holiare, Gellér — obec v okrese Komárno v Nitrianskom kraji v juhovýchodnej časti Žitného ostrova na Podunajskej rovine, 110 m n. m., 474 obyvateľov, 9,3 % slovenskej, 84,6 % maďarskej národnosti (2021).

Obec vznikla v roku 1940 zlúčením obcí Dolný Gellér (1268 Guler, Guyler, 1449 Alsogheleer, 1773 Alsó-Gellér, 1786 Alschó-Geller, 1808 Alsó-Gellér, 1863 – 1920 Alsógellér, 1927 – 38 Dolný Gellér, Alsó-Gellér, 1938 – 40 Alsógellér) a Horný Gellér (1258 villa Gullér, 1268 Gvuler, Guler, 1402 Geller, 1449 Felsewgyeleer, 1773 Felschő-Gellér, 1786 Felschő-Geller, 1808 Felschő-Gellér, 1863 – 1920 Felschőgellér, 1927 – 38 Horný Gellér, Felschő-Gellér, 1938 – 40 Felschőgellér), ktoré boli v rokoch 1938 – 45 pripojené k Maďarsku, do obce Gellér (1940 – 48 Gellér), v rokoch 1948 – 71 doložená ako Holiare, 1971 – 94 súčasť obce Bodza, v roku 1994 Holiare.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezy: sídliskové nálezy z neolitu, zo staršej bronzovej a z rímskej doby; pohrebisko z konca strednolaténskeho obdobia (25 keltských hrobov patriacich ku skupine najmladších keltských, tzv. plochých pohrebísk na Slovensku, s jednotným žiarovým rítom, v jamových hroboch sa našli bronzové reťazové opasky, sklené šperky a železná prilba); rozsiahle avarsko-slovanské pohrebisko, ktoré sa svojím inventárom zaradilo k najbohatším zo súdobých pohrebísk (788 hrobov). Mŕtvi ležali v truhlách s orientáciou na severozápad. Vyskytovali sa dvojhroby aj trojhroby, 26 hrobov bolo jazdeckých; 26 bolo vykradnutých. V rámci chronológie pohrebiska sa podarilo rozlíšiť dva časové horizonty. Pre starší horizont sú charakteristické nálezy slovanského martynovsko-čadjavického kultúrneho okruhu (strieborné hviezdicové náušnice a tepané ozdoby mužských opaskov), pre mladší horizont bronzové pozlátené náušnice so sklenými príveskami, s náramkami, so spinkami zo šiat a s liatymi ozdobami mužského opasku s rastlinnými a so zvieracími motívmi. Medzi najčastejšie milodary patrila keramika vyhotovená prevažne ručne. V bojovníckych hroboch sa našli luky a bojové sekery.

Stavebné pamiatky: klasicistický kostol reformovanej cirkvi (1783 – 86).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 13. júna 2023.

Holiare [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holiare